ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพน้ำทางเคมี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรภิญญา วงษ์ปัญญา, ภัควลัญจน์ แสงดาว, ณัฐชนน มูลจวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชทัต ลิมป์เศวต, ศิวพร เทพจั้ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เราจะพูดถึงน้ำบนดินหรือน้ำผิวดินเป็นแหล่าน้ำที่มีปริมาณมากถึง99.3% โดยทั่วไปน้ำผิวดินมักไม่ค่อยสะอาดเนื่องจากมีสารชนิดหลายชนิดรวมตัวอยู่กับน้ำอาจอยู่ในลักษณะสารแขวนลอยทำให้มีลักษณะสาร