การศึกษาความสามารถของกากกาแฟในการดูดซับโลหะหนัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นวพร แก้วบัวดี, จินตนา จันทร์รอด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิลารัฐ อรุณธัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์