การศึกษาความสามารถของใบกล้วยหอมทองในการชอลอการสุกของกล้วยหอมทองและการใช้ใบกล้วยหอมทองเป็นวัสดุเคลือบถุงกระดาษห่อผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ เอี่ยมยั่งยืน, อัญชิษฐา ภูลายดอก, สุภานัน อินธนู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิลารัฐ อรุณธัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาผงใบกล้วยหอมทองที่มีสามารถดูดซับเอทิลีนในกล้วยหอมทอง