ชุดอุปกรณ์หยดน้ำกรดและกวนน้ำยาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรเมศวร์ สะอาดวงศ์, กฤษติน นพเกตุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศีกษาทดสอบประสิทธิภาพและประดิษฐ์เครื่องหยดน้ำกรดและกวนน้ำยางพารา เพื่อลดปริมาณน้ำกรด ลดระยะเวลา และค่าแรงงานในการผลิตยางก้อนถ้วย โดยทำการทดลองหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างน้ำยางพารากับน้ำกรด พบว่าปริมาตรของน้ำยางพารา 1000, 1500 และ 2000 mL จะใช้ปริมาตรของน้ำกรดที่เหมาะสม 10, 15 และ 20 mL ตามลำดับ ส่วนการเปรียบเทียบจำนวนรอบ พบว่า จำนวนรอบในการกวนน้ำยางพาราที่เหมาะสม คือ 6000 รอบ/นาที ส่วนการเปรียบเทียบระยะเวลาในการกวน พบว่า การใช้เครื่องกวนระยะเวลา 5 และ 7 วินาที เป็นการกวนระยะเวลาที่เหมาะสมในการกวนน้ำยางพารา ตามลำดับปริมาตรของถ้วย และการทดสอบประสิทธิภาพ ณ สภาพจริง

ผลพบว่า เครื่องหดยน้ำกรดและกวนน้ำยางสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ