ชุดอุปกรณ์กลั่นน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืดสำหรับปลูกพืชและควบคุมความชื้นในดินด้วยวัสดุจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร์ พรหมรุ่งสวัสดิ์, พชร เดชศิริพงษ์, วีรภัทร วารีสมานคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาน้ำทะเลหนุนเป็นปัญหาที่รุนแรงต่อเกษตรกร ซึ่งทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพต่ำหรือไม่สามารถทำการเกษตรในพื้นที่บริเวณนั้นได้เลย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาน้ำที่ไม่มีคุณภาพพอที่ใช้ในการเกษตรได้เนื่องจากมีค่าความเค็มในน้ำมากเกินไปจึงเกิดแนวคิดที่จะแก้ปัญหาด้วยภูมิปัญญาจากชาวบ้าน โดยใช้หลักการกลั่นเหล้า และการตรวจสอบหาแหล่งน้ำใต้ดิน ซึ่งหลักการกลั่นเหล้าทำโดยการต้มน้ำให้เป็นไอแล้วให้ไอน้ำนี้ไปกระทบกับความเย็นเพื่อกลั่นตัวกลับคืนเป็นหยดน้ำอีกครั้งหนึ่ง จึงนำหลักการนี้มากลั่น น้ำเค็มให้เป็นน้ำจืด รวมไปถึงการหาแหล่งน้ำใต้ดินโดยใช้กะลานั้นจะนำกะลาไปวางไว้ในพื้นบริเวณที่จะตรวจสอบจากนั้นทิ้งไว้ 1 คืน หากพบมีหยดน้ำมาเกาะภายในกะลาแสดงว่าพื้นที่บริเวณนั้นมีแหล่งน้ำใต้ดินอยู่ จึงมีแนวคิดนำกะลามาเป็นวัสดุคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นภายในดิน ซึ่งได้ประดิษฐ์และเพิ่มประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์กลั่นน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืดจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถกลั่นน้ำจืดได้มากถึง 230.6±0.8 มิลลิลิตรในห้องปฏิบัติการและทดลอง ณ สภาพจริง ในการปลูกข้าวโพด 100 ต้น โดยให้น้ำจากชุดอุปกรณ์กลั่นน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืดจนออกผลผลิต พบว่า มีเปอร์เซ็นต์การรอดมากถึง 79 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการแก้ปัญหาครั้งนี้สามารถน้ำวัสดุที่เหลือใช้รวมถึงขยะที่เป็นมลพิษมาทำให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาของเกษตรกรหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน