การศึกษาประสิทธิภาพและปริมาณของสารสกัดเปลือกมังคุดจากแผ่นแปะของเปลือกทุเรียนในการรักษาบาดแผล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญญิสา สยามล, ธีรยุทธ เจริญอุดมชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรางคณา ธุภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพและปริมาณของสารสกัดเปลือกมังคุดจากแผ่นแปะของเปลือกทุเรียนในการรักษาบาดแผล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการรักษาบาดแผลของสารสกัดเปลือกมังคุด จากแผ่นแปะของเปลือกทุเรียนและเพื่อนำขยะเหลือทิ้งทางการเกษตรมาพัฒนาต่อยอด และใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจะทำการสกัดสารจากเปลือกมังคุดเเละเปลือกทุเรียนเพื่อนำมาทำวัสดุปิดแผล และทำการทดสอบประสิทธิภาพในการรักษาบาดแผลโดยตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH Radical Scavenging Capacity Assay รายงานผลเป็นกราฟระหว่างค่าดูดกลืนแสงกับความเข้มช้นของสารสกัด เปรียบเทียบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระจากค่า R square ของความเข้มข้นสารสกัดจากเปลือกมังคุดในเจล PG กับ กรดแกลลิก (สารมาตรฐาน) ซึ่งอัตราส่วนที่จะทำการศึกษาทั้งหมดเป็นอัตราส่วนของปริมาณสารสกัดเปลือกมังคุด(มิลลิลิตร)ต่อปริมาณเจล PG จากเปลือกทุเรียน (มิลลิลิตร) ได้แก่ 1:5 , 2:5 , 3:5 , 4:5 และ 5:5 เปรียบเทียบว่าที่อัตราส่วนเท่าใดจะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระเทียบเท่ากับสารมาตรฐานมากที่สุดและจะสรุปได้ว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาบาดแผล โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ได้แผ่นแปะแผลที่ทำมาจากสารสกัดของเปลือกมังคุดในการรักษาบาดแผล และนำขยะเหลือทิ้งทางการเกษตรมาพัฒนาต่อยอดและใช้ให้เกิดประโยชน์