การศึกษาประสิทธิภาพและปริมาณของสารสกัดเปลือกมังคุดจากแผ่นแปะของเปลือกทุเรียนในการรักษาบาดแผล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรยุทธ เจริญอุดมชัย, บุญญิสา สยามล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรางคณา ธุภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์