สารสกัดจากใบฝรั่งทำน้ำยาล้างแผล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นาตาชา อุไรรัตน์, ชนิดา สุวรรณชาติ, สุชานันท์ จันทรนิภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีศักดิ์ ยังรอด, สมยศ สิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์