ฝ้าเพดานจากเส้นใยธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮัซวานี หมัดเจริญ, มณฑกานต์ ช่วยบำรุง, จิดาภา เเก้วมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โชติมา แก้วอินทร์, ภนิตา ทวรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์