การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาตรที่มากที่สุดของปริซึมและ พิระมิดฐาน n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกที่มากกว่าสองที่แนบภายในทรงกลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตศรัน เปล่งรัศมี, ณัฐดนัย อินทราทิพย์, พรรณกวี ราวกลาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

แมนรักษ์ เปรมทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสังเกตปริมาตรที่เกิดขึ้นของปริซึม และ พีระมิด ความยาวฐานและมุมทุกมุมเท่ากันพบว่า ปริมาตรของปริซึมมีขนาดเป็นสามเท่าของพีระมิด แต่เมื่อนำรูปทรงทางเรขาคณิตทั้งสองไปวางไว้ในทรงกลมแล้ว

คณะผู้ศึกษาอยากจะทราบว่า สิ่งที่ทำให้ปริมาตรของปริซึมและพีระมิดมีขนาดใหญ่ที่สุดนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง และเมื่อนำปริซึมและพีระมิดที่มีปริมาตรมากที่สุดมาเปรียบเทียบกันแล้วจะได้ข้อสรุปเช่นไร เพื่อตอบคำถามเหล่านี้คณะผู้ศึกษาจึงได้รวมตัวกันเพื่อศึกษาหาคำตอบของคำถามดังกล่าวผ่านการทำโครงงาน