โครงงานหุ่นยนต์สุนัขอัจฉริยะสำหรับผู้สูงวัยและครอบครัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยุต ศรีสำอางค์, มนลภัส ช่างสุพรรณ, พณิชา ชัยวิชยานันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

แม็ทธิว วิชัยดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานหุ่นยนต์สุนัขอัจฉริยะสำหรับผู้สูงวัยและครอบครัว: Smart Dog Robot Project for the Elderly and Family โดยจะใช้ชื่อเรียกหุ่นยนต์สุนัขอัจฉริยะนี้ว่า NA – MAG (ซึ่งย่อมาจาก Neophyte Avail Matter for Aged Grantor) แนวทางการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ NA-MAG นี้ กำหนดเป็นโครงการในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ด้าน Robotics and Intelligent Machines (ROBO) เกิดจากแนวคิด ที่พบปัญหาในสังคมปัจจุบันเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในบางเรื่องของผู้สูงอายุหรือบุคคลในครอบครัวที่อยู่ในสภาพภาวะต้องพึ่งพิงผู้อื่น ผู้พัฒนาโครงงานจึงเกิดแนวคิดการสร้างผู้ช่วยผู้ดูแลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ เป็นหุ่นยนต์ที่พัฒนาจากการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้ชื่อของหุ่นยนต์สุนัขที่สร้างขึ้นว่า NA-MAG หรือ Smart Dog Robot มีวัตถุประสงค์หลัก ให้เป็นผู้ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุหรือบุคคลในครอบครัวได้ในระดับพื้นฐานต้องการการพึ่งพิงในชีวิตประจำวัน รวมถึงความสามารถเป็นดูแลผู้สูงอายุด้วยระบบเตือนภัยฉุกเฉินส่งผ่านไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ช่วยเหลือคนอื่นๆในครอบครัว

Smart Dog Robot นี้จะมีความสามารถในการติดตามผู้สูงอายุและจดจำเจ้าของของตนเองได้และสามารถเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ด้วยคำสั่งเสียง อาทิ แสงสว่าง โทรทัศน์ วิทยุ และส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ดูแลหากผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือ ซึ่ง NA-MAG ยังสามารถช่วยดูแลผู้สูงอายุได้ผ่านกล้อง Webcam เคลื่อนไหวติดตามผู้สูงอายุและหยุดได้ในระยะที่กำหนด เพื่อดูแลความปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบระดับพลังงานของตัวเองและไปยังแท่นชาร์จโดยอัตโนมัติ และแสดงท่าทางขั้นพื้นฐานของสุนัขได้ อาทิ ท่านั่ง ยืน เดิน เป็นต้น โดยมีการนำบอร์ดคอนโทรลเลอร์ Raspberry Pi 3 มาประยุกต์ใช้กับ เซ็นเซอร์ชนิดต่างๆและระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกหรือ GPS เพื่อให้เกิดเป็นหุ่นยนต์สุนัขสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัวขึ้นตามเป้าหมายของโครงงานที่กำหนดไว้