ประสิทธิภาพของสารสกัดจากหญ้าสาบเสือและหญ้าสาบแมวในการยับยั้งจุลินทรีย์ ก่อโรคในพืชผักสวนครัวและควบคุมวัชพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เขมอักษร นิ่มเย็น, รุ่งวิกรัย เลิศสุวรรณ์, จรรยพร เรืองโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราพร อรุณพานิชเลิศ, วรุณธร เชื้อบุญมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หญ้าสาบเสือและหญ้าสาบแมว เป็นพืชที่พบได้ง่าย มีจำนวนมาก และมีประโยชน์ จากการศึกษางานวิจัยพบว่า ส่วนสกัดหยาบจากสาบเสือมีสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพอยู่มาก ในด้านเดียวกัน สาบแมวก็ถูกค้นพบว่าเป็นพืชที่มีฤทธิ์ทางอัลลีโลพาธี (ปรากฏการณ์ที่สารจากพืชมีผลต่อพืชด้วยกัน) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการต้านเชื้อจุลินทรีย์ และกำจัดวัชพืชได้ ทางผู้จัดทำจึงเกิดความสนใจที่จะนำส่วนสกัดเหล่านี้ ไปใช้ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในพืชใกล้ตัว อย่างพืชสวนครัว รวมทั้งใช้ส่วนสกัดในการควบคุมวัชพืชในแปลงพืชสวนครัว โดยในการทดลองแรกเป็นการสกัดสารจากใบสาบเสือ ใบสาบแมวและดอกสาบแมว จากนั้นนำสารไปศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นด้วยกระบวนการ TLC และ NMR analysis เพื่อดูองค์ประกอบของสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งทางชีวภาพ ในการทดลองส่วนที่สอง แบ่งออกเป็นสามการทดลองย่อย คือทดสอบกับเชื้อแบคทีเรียมาตรฐานในห้องทดลอง เพื่อทดสอบฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรีย, การทดสอบกับเชื้อที่ก่อโรคในพืช และการทดสอบการควบคุมวัชพืช