ประสิทธิภาพของไตรโคเดอร์มา (Trichoderma sp) ในน้ำหมักชีวภาพที่มีผลต่อการรักษาโรคในพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัทร อินทรศักดิ์, ศิวพัฒน์ เงินยางเเดง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิตโชต ปิยพิทยานันต์, ธีรวัฒนา ภาระมาตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันโรคพืชได้สร้างผลกระทบต่อการเกษตรเป็นอย่างมากซึ่งเกษตรส่วนใหญ่ได้มีการรณรงค์ให้ลด หลีกเลี่ยง หรือเลิกใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืชกันอย่างกว้างขวางและหันไปใช้วิธีอื่นแทน เช่น การใช้แบคทีเรีย ซึ่งการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ก็วิธีหนึ่งที่สามารถรักษาโรคพืชได้ โดยเชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราชั้นสูงที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืชซากสัตว์และอินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหาร เจริญได้รวดเร็วบนอาหารเลี้ยงเชื้อราหลายชนิด ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคของพืชเศรษฐกิจต่างๆ เช่น โรครากเน่า โคนเน่า ในการทดลองเราจะใช้น้ำหมักชีวภาพผสมกับเชื้อราไตรโคเดอร์มาก่อนที่ใส่ลงไปในดินเนื่องจากน้ำชีวภาพจะช่วยเพิ่มสารอาหารในดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับผลผลิตอีกด้วย

แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ผสมกับน้ำชีวภาพในการควบคุมโรคพืชมาก่อน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไตรโคเดอร์มาผสมปุ๋ยชีวภาพที่มีผลต่อการรักษาโรคในพืช