คุณหมอไฟฉาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคภูมิ เดชไพศาล, พรภัทร ถีระวงษ์, อริยะ จันทรปานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิษณุ จันทรเสวต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์สามารถใช้สาขาความรู้ต่างๆในการรักษาผู้ป่วยได้ เช่น สามารถใช้แสงในการรักษาผู้ป่วย (Light therapy) แต่เนื่องจากผู้จัดทำโครงงานเล็งเห็นถึงสิ่งที่สามารถพัฒนาเครื่องมือได้ จึงมีแนวคิดที่จะดัดแปลงเครื่องมือ