สมการการเคลื่อนที่ของลูกบาสเก็ตบอลขณะชู้ตลงห่วงในตำแหน่งต่าง ๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาลีน เบลว, อรอุมา อาจเอี่ยม, มาญาดา หมื่นจบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสรัฐ ขันติกุล, หทัยชนก ขันติกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิงห์บุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน "สมการการเคลื่อนที่ของลูกบาสเก็ตบอลขณะชู้ตลงห่วงในตำแหน่งต่าง ๆ" จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมการการเคลื่อนที่ของลูกบาสเก็ตบอลในตำแหน่งต่าง ๆ โดยการหาความเร็วและมุมของลูกบาสเก็ตบอลที่กระทำกับแนวระนาบ