สมการการหาแรงกล้ามเนื้อไบเซฟส์แบรคิไอ ( biceps brachii ) ที่กระทำต่อกระดูกปลายแขนท่อนนอก ( radius ) และกระดูกปลายแขนท่อนใน ( ulna ) ในแขนท่อนล่าง เพื่อป้องกันโรคเอ็นกล้ามเนื้องอศอกอักเสบ ( biceps tendinitis ) เมื่อแขนท่อนบนทำมุมกับลำตัว แขนท่อนล่างและมือทำมุมกับแนวระดับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐนันท์ ปั้นสุวรรณ์, ณัฐวรา เต่าทอง, ณัฐกานต์ เกตุทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสรัฐ ขันติกุล, หทัยชนก ขันติกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิงห์บุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การยกของเป็นอีกหนึ่งกิจวัตรที่หลีกเลี่ยงได้ยาก และในบางครั้งก็นำมาสู่ปัญหาทางด้านสุขภาพ ก่อให้เกิดอาการเจ็บปวด โดยบริเวณที่ได้รับความรู้สึกเจ็บปวดส่วนมากคือช่วงแขน การยกของด้วยท่าทางที่ผิดจะเป็นการรับน้ำหนักที่เกินตัว ทำให้เกิดการอักเสบของเอ็นกล้ามเนื้องอศอก ( Biceps tendon ) ที่ติดกับกล้ามเนื้อไบเซฟส์แบรคิไอ ซึ่งเรียกอาการนี้ว่าโรคเอ็นกล้ามเนื้องอศอกอักเสบ ( Biceps tendinitis ) หากปล่อยไว้ก็จะนำมาสู่โรคข้อไหล่ติด ( Frozen Shoulder ) ผู้ที่เป็นโรคนี้จะไม่สามารถยกแขนได้สุดหรือเอื้อมมือไปข้างหลังไม่ได้ รู้สึกปวดบริเวณหัวไหล่ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการยกของ

ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษา “สมการการหาแรงกล้ามเนื้อไบเซฟส์แบรคิไอ ( Biceps brachii ) ที่กระทำต่อกระดูกปลายแขนท่อนนอก (radius) กระดูกปลายแขนท่อนใน (ulna) ในแขนท่อนล่าง เพื่อป้องกันโรคเอ็นกล้ามเนื้องอศอกอักเสบ ( Biceps tendinitis ) เมื่อแขนท่อนบนทำมุมกับลำตัว แขนท่อนล่างและมือทำมุมกับแนวระดับ”

โดยการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ใช้ความรู้เรื่องทางคณิตศาสตร์ ชีววิทยา และฟิสิกส์ (ตรีโกณมิติ โคฟังก์ชัน สามเหลี่ยมคล้าย โมเมนต์และการสมดุล) โดยสนใจสรีระของร่างกายมนุษย์ตั้งแต่ช่วงหัวไหล่จนถึงมือ ศึกษาหาค่าแรงที่กล้ามเนื้อไบเซฟส์แบรคิไอกระทำต่อกระดูกปลายแขนท่อนนอกและกระดูกปลายแขนท่อนในในแต่ละกรณี เพื่อหาค่าแนวโน้มการยกของที่ทำให้เจ็บปวดที่สุด ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือท่าทางหรือจุดที่ยกของแล้วทำให้เกิดอาการบาดเจ็บน้อยที่สุด เพื่อแก้ปัญหาอาการเอ็นกล้ามเนื้องอศอกอักเสบ ( Biceps tendinitis )