การศึกษารูปสามเหลี่ยมหลายรูปที่แนบในรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีลักษณะคล้ายกับการคลายตัวและม้วนตัวของกิ้งกือ และนำไปใช้พัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัญชน์ จันทร์เหลือง, กันตพัฒน์ สุราฤทธิ์, กิตติศักดิ์ ยมรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมัย จันทร์เหลือง, ฉัตรนลิน ชาตินรินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครสวรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาหาพื้นที่ และปริมาตรของปริซึมของรูปหลายเหลี่ยมที่เกิดจากลักษณะคล้ายกับการคลายตัวและม้วนตัวของกิ้งกือ และนำการศึกษาดังกล่าวมาพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์