เรือเก็บขยะบนผิวน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เดชาวัฒน์ ศรีเสมอ, ศิริวดี วรรณสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติรัตน์ ลีลาเอกนิติ, รุจิรา ทองวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “เรือเก็บขยะบนผิวน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบอัตโนมัติ” มีแนวคิด

ในการศึกษามาจากขยะที่เพิ่มขึ้นในแหล่งน้ำลำคลอง จากปัจจัยหลายปัจจัย ทำให้น้ำเกิดการเน่าเสีย สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำน้อยลงและระบบนิเวศในแหล่งน้ำเสื่อมสภาพ นอกจากนี้มนุษย์ไม่สามารถลงไปเก็บขยะด้วยตนเองได้เนื่องจากน้ำที่เน่าเสียอาจมีเชื้อโรคต่างๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ โดยการสร้างเรือในครั้งนี้เพื่อเก็บขยะในแหล่งน้ำลำคลอง และใบพัดของเรือสามารถเติมอากาศในน้ำซึ่งสามารถบำบัดน้ำและปรับสมดุลแหล่งน้ำได้ การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเรือเก็บขยะบนผิวน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบอัตโนมัติ โดยศึกษาชนิดของของใบพัดขับเคลื่อนเรือที่มีผลต่อการขับเคลื่อนของเรือ และอัตราการเติมอากาศในแหล่งน้ำของใบพัดเรือ