ไม้เท้าอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุนิฌา ผ่องแผ้ว, ปฏิญญา ศรีแก้ว, กนกพร พันธ์พืช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุพาพร สมภารเพียง, ฐิติรัตน์ ลีลาเอกนิติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องไม้เท้าอัจฉริยะ มีจุดประสงค์ คือ ออกแบบมาเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ในผู้สูงอายุ ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา และผู้ที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ไม้เท้าในการดำเนินชีวิต เพื่อให้บุคคลเหล่านี้เกิดความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น

ออกแบบขนาดโครงสร้างโดยนำไม้ม็อบที่ใช้แล้วมาทำใหม่โดยมีขนาดและปรับความยาวไม้ได้ ตั้งแต่ 100-125 เซนเมตร และเขียนโปรแกรมอัพโหลดลงในบอร์ด แล้วเชื่อมต่อวงจรต่างๆ และใส่เข้าไปในไม้ม็อบ เมื่อประกอบไม้ม็อบได้ที่ต้องการแล้วสามารถทำการทดลอง

โดยแบ่งการเป็นการทดลองออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

1.เมื่อตรวจจับสิ่งกีดขวางได้ในระยะ มากกว่าหรือเท่ากับ 49 เซนติเมตร และ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 เซนติเมตร จะมีเสียงแจ้งเตือนภายใน 1 วินาที

2.เมื่อตรวจจับสิ่งกีดขวางได้ในระยะ มากกว่าหรือเท่ากับ 100 เซนติเมตร และ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 เซนติเมตร จะมีเสียงแจ้งเตือนภายใน 2 วินาที

สรุปผลการประดิษฐ์ไม้เท้าอัจฉริยะ ได้ว่า สามารถประดิษฐ์ไม้เท้าอัจฉริยะ ที่สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางได้ในระยะที่ต้องการ และสามารถส่งสัญญาณเสียงและการสั่นเป็นการแจ้งเตือนได้สำเร็จในเวลาที่รวดเร็วและแม่นยำ