การศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติของเส้นใยกล้วยโดยการสกัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภัสรา หลำชู, ชนนิกานต์ รัตนมนตรี, สุภาพิชญ์ สิงห์ชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยพงศ์ หนูดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หลายปีที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการนำเส้นใยธรรมชาติ (cellulose fiber)มาใช้เป็นวัสดุเสริมแรง ด้วยเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์และความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เส้นใยธรรมชาติที่มีการศึกษาวิจัย ได้แก่ เส้นใยจาก ป่าน ปอกระเจา ปอดำ ไม้ไผ่ และกาบมะพร้าว ข้อดีของการใช้เส้นใยธรรมชาติ เป็นสารเสริมแรงคือ ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยแก้วและเส้นใยคาร์บอน

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green producth)กำลังได้รับความสนใจ และถูกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการแก้ไข บรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เส้นใยกล้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้มากพอสมควร

พืชเส้นใยจำพวกกล้วยมีลักษณะของเส้นใยที่สามารถนำมาปั่นเป็นเส้นเชือกได้ กล้วยเป็นผลไม้ที่มีบทบาทในชีวิตคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว ปลูกง่ายได้ทุกภาคส่วนของประเทศซึ่งนอกจากส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นราก ใบ ผล ลำต้น หรือหยวกกล้วยต่างก็มีประโยชน์สามารถนำมาแปรรูปแล้วก่อไห้เกิดคุณค่าได้ทั้งสิ้น นอกจากการแปรรูปเป็นอาหารแล้ว กล้วยยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น การผลิตยารักษาโรค ส่วนต่างๆของกล้วยยังนำมาแปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆได้ด้วย เช่น ใบตองสามารถนำมาแปรรูปเป็นกระเป๋า ตะกร้า หรือของตกแต่งบ้านได้ กาบกล้วยสามารถนำมาทำเยื่อกระดาษได้แล้วที่น่าสนใจก็คือ เส้นใยกล้วยสามารถนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ เช่น เก้าอี้ โซฟาตะกร้า กระเป๋า โดยส่วนมากเมื่อตัดผลกล้วยแล้วต้นจะล้มตายเองตามธรรมชาติและเน่าเปื่อยแก๊สจากการเน่าส่งผลกระทบกับชั้นบรรยากาศจึงได้มี แนวคิดผลิตเส้นใยจากใยกล้วยแล้วนำเส้นใยนั้นมาขึ้นรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ จักสานที่มีความแข็งแรง เหมาะสมสำหรับประยุกต์ใช้งานรูปแบบต่างๆ โครงงานนี้นอกจากสนับสนุนและสงเสริมการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าจากสิ่งที่ไร้ค่าให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นแล้วยังเป็นการช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมไปในขณะเดียวกัน