การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากโปรแกรม GSP

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรุชยา คงชู, จารุวรรณ ศรีโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดิ์เจริญ ประคำศรี, ฐิติรัตน์ เจริญตา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากโปรแกรม GSP ผู้จัดทำมีจุดประสงค์เพื่อนำโปรแกรม GSP ไปประยุกต์ใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใส่ของ รูปทรงเรขาคณิตศาสตร์รูปแบบต่างๆ โดยใช้สมการในโปรแกรม GSP มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการทำโครงงานครั้งนี้ผู้จัดทำคิดว่าถ้าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใส่ของให้น่าสนใจมากยิ่งและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบรรจุของ ของบรรจุภัณฑ์ให้มีพื้นที่การใส่ของเพิ่มขึ้น ก็จะเป็นที่น่าสนใจของประชากรในประเทศ และสามารถสร้างอาชีพให้กับประชากรในอนาคตได้