โรงเรือนเลี้ยงกล้วยไม้ IoT

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยธวัช ผัดโพธิ์, พีรภัทร สุกเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยวัฒน์ สัตยาธนวัฒน์, นิกร คงแท้

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.เทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การให้น้ำพืชเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการเจริญเติบโตของพืช การให้น้ำด้วยวิธีการที่เหมาะสมและปริมาณที่พอเหมาะจะช่วยให้ การจัดการที่โรงเรือนเพาะชำ ดำเนินไปอย่างดีและลดต้นทุนในการดูแลรักษา ทั้งทางด้านการประหยัดทรัพยากรน้ำและกำลังคนดูแลรักษา ในโรงเรือนเพาะชำที่มีพันธ์ไม้บางชนิด จำเป็นต้องมีข้อจำกัดทางด้านความบอบบางทางพันธุ์ไม้ที่ต้องถนอมและระมัดระวังในการใช้น้ำ อีกทั้งยังมีข้อจำกัดด้านสถานที่ที่ต้องมีการจัดวางอย่างเหมาะสมและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกล้วยไม้แบบแขวนเป็นไม้ที่มีการจัดวางในที่สูงและต้องมีความนุ่มนวลในการให้น้ำจึงมักจะเกิดปัญหาในการให้น้ำ จากปัญหาและความจำเป็นข้างต้น คณะผู้จัดทำโครงงานได้ร่วมกันคิดหาวิธีการในการให้น้ำแก่กล้วยไม้ในเรือนเพาะชำโดยระบบ IoT เพื่อความสะดวก และลดต้นทุนในการดูแลรักษาต้นกล้วยไม้