ตู้อบเสื้อผ้าพลังแสงอาทิตย์ระบบ IoT

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุนทร ได้รัตน์, สมภพ ปลัดท้วม, เกียรติศักดิ์ รอสูงเนิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยวัฒน์ สัตยาธนวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.เทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในช่วงฤดูฝนการตากเสื้อผ้าหลักการซักผ้า มักประสบปัญหาเสื้อผ้าแห้งช้า มีกลิ่นอับไม่พึงประสงค์ เนื่องมาจากในอากาศมีความชื้นสูง เป็นเหตุให้เสื้อผ้าแห้งช้า ทำให้แบคทีเรียมาอยู่อาศัยทำให้เกิดกลิ่นอับชื้นไม่พึงประสงค์ ผู้จัดทำจึงได้สร้างตู้อบเสื้อผ้าพลังแสงอาทิตย์ระบบ IoT เพื่อแก้ปัญหา โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาทำให้อุณหภูมิในตู้อบสูงขึ้น และนำบบอร์ด KidBright ใช้ระบบ IoT ควบคุมระยะไกลเมื่อเซนเซอร์วัดความชื้นแสดงค่าผ่านเกจวัดความชื้นมากกว่า 70% จะกดปุ่มสั่งให้พัดลมดูดความชื้นจากตู้ระบายความชื้นออกไป ทำให้เสื้อผ้าแห้งเร็วขึ้น