การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติจากเสน้ใยหญ้าฝากและเส้นใยกาบมะพร้าวเพื่อใช้ในการผลิตวัสดุก่อสร้าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วาสนา อ่วมเปี่ยม, นริสรา ธรรมศิวานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราภา ยอดเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หญ้าแฝก(Vetiver grass) เป็นพืชที่มีอายุได้หลายปี ขึ้นเป็นลักษณะกอแน่น มีใบเป็นรูปขอบขนานแคบ ปลายขอบใบแหลม สามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว โดยเส้นใยของหญ้าแฝกนั้นมีความเหนียวและแข็งแรง ชาวบ้านจึงมักนิยมนำมาใช้ในงานหัถตกรรม กาบมะพร้าว(Coconut coir) คือส่วนของเปลือกมะพร้าวที่ปั่นเอาใยออก มีลักษณะเป็นขุยแห้งสนิท ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง ทนความชื้นและดูดซับน้ำได้ดี ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวของพืชทั้งสองชนิดเหมาะสมต่อการนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์จากเส้นใยธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นวัสดุแทนไม้ ทำให้ลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าอันเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนได้ โครงงานนี้ได้ทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอัตราส่วนในการผลิต คุณสมบัติทางกายภาพ อันได้แก่ สมบัติการเป็นฉนวนความร้อน สมบัติเชิงกล สมบัติการดูดซับเสียง และมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับไฟเบอร์ซีเมนต์มาตรฐาน โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ 1) ศึกษาอัตราส่วนของเส้นใยหญ้าแฝก เส้นใยกาบมะพร้าวในการผลิตไฟเบอรืซีเมนต์ 2)ศึกษาคุณสมบัติการเป็นฉนวนความร้อนของซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ 3) ศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ คือ ความพรุน และความสามารถในการดูดซึมน้ำ 4) ศึกษาคุณสมบัติการดูดซับเสียงของซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ 5) ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ขายตามท้องตลาด