ผลิตภัณฑ์ดูดความชื้นจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรประภา พรมมาปี, กฤตติยา วัฒนานุสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิลาวัลย์ พรมชุม, วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สินค้าจำพวกขนมขบเคี้ยว ขนมอบกรอบ อาหารอบแห้ง ยา และเครื่องหนัง จะใส่สารดูดความชื้นจำพวกซิลิกาเจล ซึ่งความชื้นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าอุปโภคบริโภคหลายชนิด และซิลิกาเจลเป็นอันตรายต่อร่างกายผู้บริโภคและเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหากสารนี้รั่วไหลออกจากบรรจุภัณฑ์ ทางผู้คิดค้นโครงงานได้เล็งเห็นถึงความน่าสนใจที่จะทำผลิตภัณฑ์ดูดความชื้นจากวัสดุธรรมชาติ คือ ข้าว นำมาแปรรูปเป็นข้าวคั่ว แล้วพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริงและสะดวกต่อการใช้งาน เนื่องจากมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงคิดที่จะนำเอาความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการยืนยันคุณสมบัติประสิทธิภาพการดูดความชื้นของข้าวคั่ว โดยการศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการดูดความชื้นของข้าวคั่ว เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาสร้างความน่าเชื่อถือให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น