การศึกษาความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของใบหนานเฉาเหว่ยเพื่อพัฒนาเป็นเจลทาแผลสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัลพร กุลสุวรรณ, พิชญธิดา พินิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะมาศ เจริญชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันประชากรไทยวัยผู้ใหญ่เป็นโรคเบาหวานถึง 4.8 ล้านคน ซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุดในผู้ป่วย ก็คือแผลเบาหวาน โดยโรคเบาหวานจะทำให้ระบบประสาททำงานผิดปกติ ส่งผลให้เกิดอาการชา หรือไร้ความรู้สึกบริเวณปลายมือและเท้า จึงเป็นเหตุให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเกิดแผลมากขึ้น และเมื่อเกิดแผลเลือดก็จะไหลเวียนบริเวณแผลได้ไม่เพียงพอ เนื่องจากหลอดเลือดทำงานผิดปกติด้วยเช่นกัน จึงทำให้แผลหายช้าหรือกลายเป็นแผลเรื้อรังเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ โดยเฉพาะแผลที่เท้า ซึ่งอาจมีน้ำหนองไหลออกมามากผิดปกติ จากการศึกษาข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าพืชสมุนไพรที่ผู้ป่วยนำมาใช้ต้านอนุมูลอิสระมีหลายชนิด ซึ่งหนานเฉาเหว่ย หรือ ป่าช้างเหงา เป็นพืชที่กำลังเป็นที่สนใจเนื่องจากมีผู้ป่วยนำใบหนานเฉาเหว่ย มารับประทานแล้วทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังพบข้อมูลว่าใบหนานเฉาเหว่ยมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดรวมถึง Staphylococcus aureus เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดหนอง กลุ่มของข้าพเจ้าตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสกัดสารออกฤทธิ์ในใบหนานเฉาเหว่ย โดยทำการศึกษาปัจจัยการสกัดสารประกอบฟีนอลิก ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ของใบหนานเฉาเหว่ยโดยใช้ ตัวทำละลายเอทานอลด้วยเทคนิคการรีฟลักซ์ แล้วนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นเจล เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการนำใบหนานเฉาเหว่ยมาพัฒนาเป็นยารักษาโรคต่อไป