ผู้ช่วยคลายเครียดเสมือนจริง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรพร วงษ์ปรางค์, ณัชชา สหายา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

Nicole Sargeant

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้น

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

The current COVID-19 pandemic has resulted in accumulated stress and abnormal reactions. Therefore, we have studied and developed VR UNLocker using artificial intelligence (AI: Artificial Intelligence) and Narrow AI to solve the problem of cumulative stress, abnormal mood, finding the wrong way out and the body causing various complications etc. When using VR UNLocker it will research the target audience which is in Bangkok and its vicinity, age 29 Up to 39 years, tested after using VR UNLocker with a tool for assessing satisfaction, including 1. reducing the user's stress, 2. having a better thought and attitude towards normal life, 3. physical health, 4.satisfaction with VR Unlocker and referrals which measures 5 levels of satisfaction to get the average and standard deviation.