ภัทรพร วงษ์ปรางค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรพร วงษ์ปรางค์, ณัชชา สหายา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

Nicole Sargeant

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้น

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

A robot VR that help you release stress