ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการยับยั้งเชื้อของสารสกัดจากพืช ที่มีต่อเชื้อ Oidium mangiferae Berth ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคราแป้งในมะม่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิราวิชญ์ ธานีคำ, ทิฐินันท์ เรือนอินทร์, ช่อชมพู กองใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นายพิชิต คำบุรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการยับยั้งเชื้อ Oidium mangiferae Berth ที่เป็นสาเหตุของโรคราแป้งในมะม่วงโดยใช้สารสกัดจากเปลือกทับทิม เปลือกมังคุด ขิง และขมิ้น เพื่อเปรียบเทียบและพัฒนาสารยับยั้งเชื้อ Oidium mangiferae Berth จากสารสกัดชีวภาพ