ไม้เทียมจากพลาสติกรีไซเคิลผสานเส้นใยเซลลูโลสจากชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรวิชญ์ ลิมาภิรักษ์, ปัณณ์ คำลอย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภาพร เทียมทะนง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานการผลิตไม้เทียมจากพลาสติกรีไซเคิลผสมเส้นใยเซลลูโลสจากชานอ้อย โดยพลาสติกรีไซเคิลนี้เกิดจากการใช้พลาสติกชนิด HDPE และ PP ในการหลอมละลาย และขึ้นรูปผสานกับเส้นใยเซลลูโลสจากชานอ้อย

โดยโครงงานนี้จะเริ่มจากการนำพลาสติกรีไซเคิลไปหลอมรวมกันให้เป็นคอมเปานด์พลาสติกแล้วผสมรวมกับเส้นใยเซลลูโลสจากชานอ้อยโดยใช้เครื่องอัดรีดสกรูคู่ จากนั้นนำมาขึ้นรูปโดยใช้เครื่องอัดขึ้นรูปพลาสติก ในอัตราส่วนพลาสติกต่อเส้นใย ในอัตราส่วนต่าง ๆ หลังจากนั้นจะนำไม้เทียมที่ผลิตได้ไปทดสอบสมบัติต่าง ๆ เปรียบเทียบกับไม้จริง และไม้เทียมอื่น ๆ ในท้องตลาด