การสกัดเซลลูโลสจากธูปฤาษีเพื่อใช้ในการสังเคราะห์ไฮโดรเจลทางการแพทย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิรณา นิรมิตรมหาปัญญา, ชวัลรัตน์ คงปรีดี, ณชนก สุรวัตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณนภา ธุววิทย์, พรพิมล ทดทะศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการการสกัดเซลลูโลสจากธูปฤาษี เพื่อใช้ในการสังเคราะห์ไฮโดรเจลทางการแพทย์ จัดทำขึ้น เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการสกัดเซลลูโลสจากต้นธูปฤาษี เพื่อศึกษาการสังเคราะห์แผ่นไฮโดรเจลจากต้นธูปฤาษี เพื่อศึกษาคุณสมบัติความเป็นไฮโดรเจล และเพื่อศึกษาการป้องกันแบคทีเรียของไฮโดรเจลจากต้นธูปฤาษี โดยเริ่มจากการนำโคนต้นธูปฤาษีมาล้างทำความสะอาด นำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียล เป็นเวลา 12 ชั่วโมง แล้วนำมาบด จากนั้นนำไปสกัดเซลลูโลส เมื่อได้เซลลูโลสนำไปสกัดเป็นคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส โดยนำไปผสมกับ NaOH และไอโซโพรพานอล ปั่นกวนที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที แล้วค่อยๆ เติมกรดโมโนคลอโรอะซิติก แล้วปั่นกวนต่อไปอีกเป็นเวลา 90 นาที จากนั้นนำตะกอนที่ได้ไปอบเพื่อทำปฏิกิริยาที่ 55 องศาเซลเซียส 3 ชั่วโมง แล้วล้างตะกอนด้วยเมทานอลปรับค่า pH ให้อยู่ในช่วง 5.8-6 จากนั้นนำไปอบให้แห้งจะได้คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส

จากนั้นนำคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่ได้ไปสังเคราะห์เป็นแผ่นไฮโดรเจล โดยการนำ คาร์บอกซีเมทิลมาละลายลงใน NaOH ให้ความร้อนประมาณ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา

2 ชั่วโมง แล้วเติมกรดซิตริกปั่นกวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นนำสารละลายที่ได้เทใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้

จากนั้นนำแผ่นไฮโดรเจลไปทดสอบคุณสมบัติความเป็นไฮโดรเจล และนำไปทดสอบหาการป้องกันแบคทีเรีย