การทำนายปริมาตรน้ำมะพร้าว ด้วยวิธีกำลังสองที่น้อยที่สุด และวิธีการหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวเดช อยู่ม่วง, กนกพล เปลี่ยนขุนทด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณภา มานักฆ้อง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

--โครงงานวิทยาศาสตร์กายภาพ (สาขาคณิตศาสตร์) เรื่อง การทำนายปริมาตรน้ำมะพร้าวน้ำหอมด้วยการหาปริพันธ์และวิธีการกำลังสองที่น้อยที่สุด

--เพื่อทำนายปริมาตรน้ำมะพร้าวเมื่อทราบน้ำหนักผลมะพร้าว

--มีวิธีการดำเนินการ 1) เก็บรวบรวมข้อมูลน้ำหนักผลมะพร้าว รูปร่างกะลา ปริมาตรน้ำมะพร้าว 2) หาปริพันธ์ของรูปทรงกะลาด้วยการสร้างกราฟโดยใช้โปรแกรม geogebra และหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเพื่อให้ได้ปริมาตรกะลา 3) วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างปริมาตรกะลาและปริมาตรน้ำมะพร้าว โดยใช้วิธีกำลังสองที่น้อยที่สุด

--ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1) การทำนายปริมาตรน้ำมะพร้าวในการเลือกซื้อมะพร้าว 2) ลดการเอาเปรียบผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการขายรายได้อาชีพเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว