การศึกษาเปรียบเทียบการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียโดยใช้สารสกัดจากเปลือกมังคุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อริญชย์ พงษ์สนิทกุล, ชญาภรณ์ มั่งคั่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกฤษฏิ์ เฟ้นดี้

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการนำเปลือกมังคุดสดมาทำการสกัดด้วยตัวทำละลายเอทานอล95% โดยใช้วิธีการกลั่นด้วยชุดกลั่นสาร จากการทดลองพบว่า สารสกัดจากเปลือกมังคุดในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย 2 ชนิดคือ Staphylococcus aureus และ Salmonella ด้วยวิธี disc diffusion method พบว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมบวก คือ S.aureus ได้ดีกว่าแบคทีเรียแกรมลบ คือ Salmonella