วัสดุดูดซับเสียงจากโฟมยางธรรมชาติผสมถ่านกัมมันต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮำหมัดอิลฮัม ดือราซอ, ซอเฟี๊ยะ กียะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาบิล หะยีมะแซ, อารีเฟ็น รัศมีศาสน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหามลพิษทางสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกที่ โดยเฉพาะการเกิดภาวะโรคระบาดโควิด-19 ที่ทำให้หลายคนต้องทำงาน เรียนหนังสือ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่บ้าน ในบางกิจกรรมมีความจำเป็นต้องใช้เสียง ซึ่งอาจทำให้เพื่อนบ้านหรือคนรอบข้างเกิดความเดือดร้อนได้ โดยปกติแล้วปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแต่เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาระยะสั้น สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้นทำได้โดยการใช้วัสดุดูดซับเสียง ในปัจจุบันวัสดุดูดซับเสียงผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ เช่น อะคูสติก สารพอลิเมอร์ และใยแก้ว เป็นต้น ซึ่งวัสดุที่กล่าวมาล้วนมีราคาค่อนข้างสูงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ทำวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะใช้วัสดุที่มีราคาที่ถูกกว่าและมีประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงที่ดีกว่า การใช้ยางธรรมชาติก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ภายในประเทศและสามารถแปรรูปได้หลายรูปแบบ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำน้ำยางธรรมชาติมผสมกับถ่านกัมมันต์ เนื่องจากถ่านกัมมันต์มีสมบัติความเป็นรูพรุนสูงและมีส่วนช่วยในการเพิ่มคุณสมบัติการดูดซับเสียงของโฟมยางธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาสูตรยางธรรมชาติที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมโฟมยางธรรมชาติดูดซับเสียงและเพื่อออกแบบต้นแบบของวัสดุดูดซับเสียง ในการทดลองครั้งนี้จะทำการทดสอบการดูดซับเสียงที่ความถี่ 20 – 20000 Hz เพื่อให้ได้สภาวะที่เหมาะสมในการทำโฟมยางธรรมชาติในความถี่ที่ต้องการได้