การเปรียบเทียบสารเคลือบจานกระดาษจากไคโตซานที่ผสมกับแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวโพด และแป้งมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิภารัชด์ วงศ์สวัสดิ์, ชัชฎาภรณ์ มีผล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภคพร บัวทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จานกระดาษที่วางขายตามตลาด ถึงแม้จะมาจากกระดาษที่สามารถย่อยสลายได้โดยใช้เวลาน้อย แต่สารเคลือบจานกระดาษนั้นเป็นพลาสติก ทำให้จานกระดาษจะไม่ย่อยสลายตามเวลาของจานแต่จะย่อยสลายตามเวลาของสารเคลือบ โดยสารเคลือบนั้นเป็นพลาสติก Polyethylene และใช้เวลาย่อยนานถึง 300-400 ปี

จากข้อจำกัดปัญหาข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงอยากเปรียบเทียบสารเคลือบจานกระดาษชีวภาพจากไคโตซานผสมกับแป้ง เนื่องจากสมบัติของทั้งสองสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ โดยเปรียบเทียบไคโตซานที่มาจากการสกัดไคตินจากเปลือกกุ้งและปู และผสมกับแป้ง 3 ชนิด ได้แก่ แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวโพด แป้งมันสำปะหลัง ว่าอัตราส่วนเท่าใดจากการผสมไคโตซานกับแป้งชนิดต่างๆ มีประสิทธิภาพดีที่สุดเมื่อเคลือบจานกระดาษ ตามคุณสมบัติของสารเคลือบ คือ ความสามารถในการทนน้ำ และการทนต่อแรงดึง

มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการทนน้ำและการทนต่อแรงดึงของสารเคลือบไคโตซานจากเปลือกกุ้งและปู ที่ผสมกับแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวโพดและแป้งมันสำปะหลัง เมื่อเคลือบจานกระดาษ