การทำนายอายุ เพศและเชื้อชาติจากใบหน้า โดยใช้เครือข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิภัทธิ์ อุคำ, ธรรมทัต เจริญสุข, ก้องภพ ขันคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระพล ภาระเวช, รุจิรา แสนโท

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ทำเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องที่ตระหนักถึงอายุ เพศและเชื้อชาติที่แสดงออกทางใบหน้าของมนุษย์ โดยโครงงานนี้ใช้เทคนิคเครือข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันและการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อทำนายอายุช่วง 1 – 116 ปี เพศ ได้แก่ชายและหญิง และเชื้อชาติทั้งห้า ได้แก่ คนขาว คนดำ คนเอเชีย คนอินเดียและเชื้อชาติอื่น ๆ(เช่น ฮิสแปนิก ละติน ชาวตะวันออกกลาง) ด้วยการนำชุดข้อมูลมาสร้างรูปแบบการทำนายด้วยเครือข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันซึ่งมีชั้นต่าง ๆ ได้แก่ ชั้นข้อมูลนำเข้า ชั้นซ่อน(ส่วนที่เรียนรู้) และชั้นข้อมูลนำออก จากนั้นได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลแล้วพบว่า โมเดลมีอัตราการเรียนรู้ที่ 0.0001 ให้ผลการทดสอบที่แม่นยำโดยแบ่งเป็นเป็น 3 ส่วน ได้แก่ อายุมีค่าร้อยละของ Mean Absolute Error เท่ากับ 6% การทำนายเพศมีความแม่นยำเท่ากับ 90% และการทำนายเชื้อชาติมีความแม่นยำเท่ากับ 80% สรุปได้ว่าผลการทดลองที่ได้จากการทดลองนี้สามารถทำนายอายุ เพศและเชื้อชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพานิชย์ได้ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวสามารถนำเครื่องมือนี้ไปใช้เพื่อเก็บข้อมูลนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดการสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับคนกลุ่มนั้นได้