เปรียบเทียบประสิทธิภาพการหน่วงไฟของแผ่นฝ้าที่มีส่วนผสมของซิลิกาจากหญ้าคา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุณยาพร พลายกุมพล, นฐภัทร รัตโนภาส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวิภา เกตุทัต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อัคคีภัยเป็นภัยที่เกิดได้จากทั้งมนุษย์และธรรมชาติ สามารถสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มากมาย สถานที่ที่สามารถเกิดอัคคีภัยมีหลากหลาย เช่น ในครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม อาคารพานิชย์ แต่ในปัจจุบันมีหลายวิธีที่ใช้ในการป้องกันและลดระดับการเกิดอัคคีภัย เช่น การใช้สารหน่วงไฟในเครื่องนุ่งห่มและวัสดุต่างๆที่สามารถติดไฟได้เป็นอีกทางเลือกในการป้องกันการลุกไหม้และการลามของไฟ โดยสารหน่วงไฟ (Flame Retardants) เป็นกลุ่มสารเคมีที่มีคุณสมบัติและโครงสร้างที่มีความสามารถใน การป้องกันไฟ กันไฟลามโดยสารหน่วงไฟจะเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในวัสดุต่างๆที่สามารถติดไฟได้ เพื่อลดโอกาสที่วัสดุนั้นจะติดไฟและชะลอการลามของไฟอีกด้วย สารหน่วงไฟมี 2 ประเภท คือ สารหน่วงไฟทางเคมีและสารหน่วงไฟทางกายภาพ สารหน่วงไฟทางเคมีสามารถแบ่งแยกโดยสารที่มีความสามารถในการหน่วงไฟได้ดี คือ ฟอสฟอรัส แอนติโมนี คลอไรน์ เป็นต้น

หญ้าคาพบปริมาณซิลิกาถึง 65.55 % จากงานวิจัยภัครดา (2564) ทำให้รู้ว่าซิลิกาเป็นสารที่มีความสามารถในการหน่วงไฟ และแผ่นฝ้าเป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งภายในบ้าน ที่สำคัญและมีประโยชน์ในหลายๆด้าน เช่น ช่วยเก็บความเรียบร้อยให้แก่โครงสร้างและงานระบบโดยการปิดความไม่เรียบร้อยทั้งหลาย ช่วยให้รู้สึกสบายตาและเป็นระเบียบมากขึ้น ช่วยป้องกันความร้อนและแผ่นฝ้ายังสามารถช่วยป้องกันการลามของไฟจากการที่มีการผสมสารหน่วงไฟเข้าไปให้ตัววัสดุ

จากข้อมูลข้างต้นจึงสนใจในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการหน่วงไฟของแผ่นฝ้าที่มีส่วนผสมของ ซิลิกาจากหญ้าคา เพื่อเพิ่มประโยชน์และลดปัญหามลภาวะที่เกิดจากวัชพืชอย่างหญ้าคาที่เกิดผลกระทบ ต่อเกษตรกร