การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความหนืดจากกฎของสโตก เพื่อใช้ในการทดลองระดับมัธยมในราคาประหยัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิอัลวา แวกะจิ, ซาวานี อามิง, ฟาฏิร เรืองกาญจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮัมหมัดริฎวาน สมานุรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานประดิษฐ์นี้เป็นการศึกษาค้นคว้าและประดิษฐ์ เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องมือในการศึกษาความหนืดของของเหลว โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ประดิษฐ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการหาค่าสัมประสิทธิ์พร้อมทั้งต่อยอดในการศึกษาเกี่ยวกับความหนืดของของเหลว เนื่องจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษามีราคาที่ค่อนข้างสูง ทำให้การเข้าถึงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในบางสถานศึกษามียังไม่มีความพร้อมมากนัก

ในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้ใช้ทฤษฏีความหนืดและกฎของสโตกส์ โดยนำของเหลวที่ต้องการหาค่าสัมประสิทธิ์ใส่ในเครื่องมือที่ประดิษฐ์ เครื่องมือที่ประดิษฐ์ก็จะหาความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่ในของเหลว จากนั้นเครื่องก็จะนำข้อมูลที่ได้ไปหาค่าสัมประสิทธิ์​ความหนืด​จากกฎของสโตก stoke's law ซึ่งโปรแกรมที่คำนวณค่าสัมประสิทธิ์ เป็นเครื่องมือที่ผู้ศึกษาได้เขียนขึ้นเองโดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ที่ปรึกษาในการตรวจสอบความถูกต้อง

สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือในการศึกษาความหนืดของของเหลว เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการของโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา เนื่องจากจะช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้อย่างชัดเจน