การทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันหรือการกำจัดปลิงด้วยสารสกัดแทนนินในเปลือกมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัฟนาน บินมะเย็ง, แวนุรซัรฟา วาเตะ, อาวฟาร์ สาและ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮัมหมัดริฎวาน สมานุรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดปลิงโดยใช้สารแทนนินที่ได้จากเปลือกมะพร้าว ซึ่งโดยปกติแล้วปลิงจะแพ้สารแทนนินและซาโปนินของพืชในการศึกษาครั้งนี้ดำเนินการทดลองนำสารแทนนินเพียงอย่างเดียวในการกำจัดปลิง สารแทนนินเป็นสารประกอบฟีนอลที่มีความเป็นพิษต่อแมลงและสัตว์เลือดเย็น โดยหาปริมาณแทนนินด้วยวิธีการนำเปลือกมะพร้าวที่ทำการบดแล้วมาผสมกับสารละลายเอทานอลที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันร้อยละ 10 25 50 75 และ95 วิเคราะห์แทนนินทั้งหมดโดยใช้สารที่สกัดได้ทำปฏิกิริยากับสารละลายโฟลิน-ซิโอเคลทูรีเอเจนต์แล้วนำวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปกโทร โฟโตมิเตอร์ เพื่อให้เกิดสารแทนนินที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ได้จากเปลือกมะพร้าว