Mrs.check

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

หทัยภัทร์ จงมีพรชัย, สิริวิริญจ์ เถียรถาวร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิพิมพ์ จันต๊ะวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชินี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากที่เกิดจากการเเพ้สิ่งต่างๆโดยไม่รู้สาเหตุ อาการแพ้ตั้งแต่เบาไปจนถึงรุนแรง อาการเบาอาจจะแค่ผื่นขึ้นตามร่างกายไปจนถึงรุนแรงคือเสียชีวิต จากสาเหตุที่กล่าวมาเบื้องต้น แพทย์อาจจะสามารถวินิจฉัยโรคได้แต่บางครั้งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดได้

ผู้จัดทำได้มีการพัฒนาเครื่องตรวจหาสาเหตุของอาการแพ้ต่างๆให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น เราจะพัฒนาให้ใช้ระยะเวลาที่น้อยลงและตรวจหาสาเหตุที่มีความแม่นยำมากขึ้น