สูตรอย่างง่ายจากการหามุมที่เกิดระหว่างเข็มสั้นและเข็มยาว และ การหาอัตราส่วนของเวลาที่เข็มสั้นและเข็มยาวทำมุมเท่ากัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาดา วรรณธราธร, บุรัสกร ใกล้คีรี, พรรณรมณ ศรีแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อังคณา สุวรรณพัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาหาสูตรเพื่อคำนวณค่ามุมระหว่างเข็มสั้น เข็มยาวจากการบอกเวลาของนาฬิกาดิจิตอลอย่างง่ายและอัตราส่วนความสัมพันธ์ของมุมที่เกิดจากเข็มสั้นและเข็มยาวกับเวลาของนาฬิกา โดยการบอกเวลาจะยึดการบอกเวลาของนาฬิกาดิจิตอลที่เป็นตัวเลขเท่านั้น โครงงานนี้ได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับนาฬิกา มุม ค่าสัมบูรณ์และการแก้สมการในการจัดทำ

ผลการดำเนินคือ สามารถสร้างสูตรคำนวณค่ามุมเข็มสั้นและเข็มยาวจากบอกเวลาของนาฬิกาดิจิตอลอย่างง่ายได้จริง โดยสูตรที่ได้คือ θ = |6y-[(60x+y)/2]| โดย x แทน จำนวนชั่วโมง ; x ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 ,y แทน จำนวนนาที ; y ต้องน้อยกว่า 60 ,θ แทน มุมที่เกิดระหว่างเข็มสั้นและเข็มยาว

และสามารถหาอัตราส่วนความสัมพันธ์ของมุมที่เกิดจากเข็มสั้นเข็มยาวกับเวลานาฬิกาได้จริง โดยมีกรณีความเป็นไปได้อยู่ 4 กรณี คือ กรณีที่ 6b-[(60a+b)/2] และ 6y-[(60x+y)/2] มีค่าเป็นบวก

กรณีที่ 6b-[(60a+b)/2] และ 6y-[(60x+y)/2] มีค่าเป็นลบ

กรณีที่ 6b-[(60a+b)/2] มีค่าเป็นบวกและ 6y-[(60x+y)/2] มีค่าเป็นลบ

กรณีที่ 6b-[(60a+b)/2] มีค่าเป็นลบและ 6y-[(60x+y)/2] มีค่าเป็นบวก