หกเหลี่ยมและการขนส่งโดยใช้ลังกระดาษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรธีร์ เกษร, ภูมิพัฒน์ จันทรัตน์, ณัฐพงศ์ หิรัญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัทมา จรเด่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการจัดทำโครงงานหกเหลี่ยมและการขนส่งโดยใช้ลังกระดาษ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารูปทรงเรขาคณิตที่สามารถเพิ่มพื้นที่ที่สามารถ

ผลการศึกษาการจัดทำโครงงาน พบว่า รูปทรงเรขาคณิตที่มีพื้นที่ระหว่างขวดน้อยที่สุดและสามารถเพิ่มพื้นที่ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดเมื่อนำมาใช้เป็นรูปแบบในการเรียงขวดลงลังกระดาษ คือ รูปหกเหลี่ยมด้านเท่า โดยสามารถนำพื้นที่ตรงนี้มาบรรจุขวดเพื่อเพิ่มจำนวนในการขนส่งต่อครั้ง