การหาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของปริมาณน้ำฝนระหว่างปี พ.ศ. 2539-2559 ของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีการปรับเส้นโค้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิศรุธ ประจันพล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อังคณา สุวรรณพัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีปัญหาน้ำท่วมฉับพลันบ่อยครั้ง ปัญหาน้ำท่วมส่งผลกระทบให้เสียหายมากมาย เช่น บ้านเรือน แหล่งเกษตรกรรม สุขภาพอนามัย และเศรษฐกิจ ดังนั้นการศึกษาหาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของปริมาณน้ำฝนทำให้เห็นรูปแบบของน้ำฝนของทุกเดือน เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อป้องกันน้ำท่วมฉับพลัน และเพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมพร้อมสำหรับปัญหาน้ำท่วมในแต่ละปี โดยใช้วิธีการปรับเส้นโค้งจากสมการสามรูปแบบได้แก่ สมการเส้นตรง สมการพาราโบลา และสมการเอกซ์โปเนนเชียล ในการหาค่าความคลาดเคลื่อน เลือกจากสูตรที่เหมาะสมกับการสร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

จากการศึกษาพบว่าตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการหาค่าน้ำฝนของแต่ละเดือนที่มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดจากสามรูปแบบ ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบพาราโบลา