การหาความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใช้เลขชุดอนุกรมในการคิดความยาวด้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยุดา ชนกชนีกุล, ภานุวัฒน์ บุญจันทร์ศรี, สุพิชญา คะนึง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อังคณา สุวรรณพัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมในรูปแบบต่างๆ มาประยุกต์เข้าด้วยกัน โดยจากการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ของเลขอนุกรมนั้นสามารถใช้ในการหาค่าความยาวด้านต่างๆของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้โดยที่ค่าความยาวด้านที่มีค่าน้อยที่สุดในเซตของความยาวด้านนั้นต้องเป็นเลขคี่เท่านั้นเพื่อที่จะสามารถหาค่าความยาวด้านของด้านที่เหลือได้ ทำให้เห็นว่าสูตรนี้เป็นไปตามทฤษฎีบทพีทาโกรัส จึงทำให้สามารถที่จะนำสูตรนี้มาหาค่าความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้