ปุ๋ยจากกากกาแฟยับยั้งเชื้อรา Fusarium oxysporum

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไปรยา ดีไพบูลย์, ภูษณิศา แสงสร้อย, พิมพ์ชนก อุ้ยสิริพรกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญฤดี พรมส้มซ่า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการทำการเกษตรประสบปัญหาหลายๆอย่างซึ่งเป็นผลเสียต่อพืช ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนในการค้าขายพืชผัก ทำให้ได้มีการคิดค้นวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้โดยการใส่ปุ๋ยที่เป็นประโยชน์และให้สารอาหารแก่พืช แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพืชบางอย่างนั้นเป็นสารเคมีที่ส่งผลเสียต่อผู้บริโภคหรือส่งผลเสียต่อพืชตามมาในภายหลัง ทำให้เกษตรกรได้ทดลองนำเศษพืชผักผลไม้ต่างๆ และมูลสัตว์หรือเรียกอีกอย่างว่า ปุ๋ยชีวภาพ ใส่ลงไปบริเวณพืช และผลที่ได้คือปุ๋ยชีวภาพนั้นส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดี สิ่งที่ส่งผลดีต่อพืชมีมากมาย ทางคณะผู้จัดทำจึงได้นำกากกาแฟ แกลบ และมูลสัตว์มาใช้ในการทำปุ๋ย ซึ่งมูลสัตว์จะช่วยในการเจริญเติบโตของพืช ส่วนกากกาแฟนั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตและช่วยยับยั้งเชื้อรา Fusarium oxysporum นอกจากกากกาแฟช่วยในการไล่ศัตรูพืช เช่น มด และหอยทาก เป็นต้น และกากกาแฟยังช่วยเรียกไส้เดือนมาพรวนดินเพื่อเพิ่มปริมาณช่องว่างระหว่างดินได้อีกด้วย