การพัฒนาน้ำยาบ้วนปากเเบบเเผ่นที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบฝรั่งในการยับยั้งเชื้อเเบคทีเรีย Streptococcus mutans

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

งามสิรี ร่มลำดวน, โศภิดา พันธ์ศรี, ปวรวรรณ จันทร์แดง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิริยะ วรรณไทย, กานดา ชนะศุภนนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาน้ำยาบ้วนปากแบบแผ่นที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบฝรั่ง 2) เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของน้ำยาบ้วนปากแบบแผ่นที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบฝรั่ง และ 3) เพื่อศึกษาผลของน้ำยาบ้วนปากแบบแผ่นต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของ S. mutans แบ่งวการศึกษาออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 การพัฒนาน้ำยาบ้วนปากแบบแผ่นที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบฝรั่ง ประกอบด้วย การเตรียมสารสกัดใบฝรั่ง การเตรียมสารละลายใบฝรั่ง และการเตรียมน้ำยาบ้วนปากและขึ้นรูปเป็นแผ่น ตอนที่ 2 ทำการศึกษาลักษณะทางกายภาพของน้ำยาบ้วนปากแบบแผ่นทั้งสี ความแข็ง ระยะเวลาการละลายน้ำ และตอนที่ 3 ทำการศึกษาผลของน้ำยาบ้วนปากแบบแผ่นที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบฝรั่งต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของ S. mutans ที่เลี้ยงบนอาหารเพาะเชื้อ และสังเกตขนาดของบริเวณใสรอบโคโลนี (Clear zone) ที่เกิดขึ้น ผลการศึกษาพบว่า (รอผลการศึกษา)