การพัฒนาแอพพลิเคชั่นโกนิโอมิเตอร์สําหรับวัดระยะการเคลื่อนที่ของข้อต่อในรูปแบบภาษาไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รมย์ชลี ธานีโต, ธัญชนก เณรตาก้อง, ณัฐชานาท โสมภี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิริยะ วรรณไทย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โกนิโอมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดช่วงการเคลื่อนไหวของข้อทางกายภาพบําบัดโดยเป็นอุปกรณใน การตรวจร่างกายขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์และวางแผนการรักษาผู้ป่วย ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องกลับมารักษาต่อเนื่องที่ บ้าน การวัดช่วงการเคลื่อนไหวของข้อด้วยโกนิโอมิเตอร์มาตรฐาน มักมีความผิดพลาดเกิดขึ้น เนื่องจากความไม่ ชํานาญในการใช้เครื่องมือ ทําให้เป็นไปได้ยากที่ผู้ป่วยจะมีการรักษาและเก็บข้อมูลต่อเนื่องด้วยตนเอง คณะผู้จัดทําจึง ได้พัฒนาโครงงานเรื่องนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นโกนิโอมิเตอร์สําหรับวัดระยะการเคลื่อนที่ ของข้อต่อในรูปแบบภาษาไทย และ 2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นโกนิโอมิเตอร์ในการวัดระยะ การเคลื่อนที่ของข้อต่อกับโกนิโอมิเตอร์มาตรฐาน แอพพลิเคชั่นดังกล่าวมีการผสานเทคโนโลยี MediaPipe Holistic ที่มีความสามารถในการตรวจจับท่าทางของมนุษย์ ทําให้เห็นการเคลื่อนไหวของมุมและข้อต่อต่าง ๆ ได้ และ Pycharm ที่เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในการเขียนภาษาไพทอน (Python) ผลการศึกษา พบว่า (รอผลการศึกษา)