การศึกษาปัจจัยและพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบอัตโนมัติสําหรับตู้ฟักไข่ โดยการควบคุมด้วยระบบ IoT

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูกริช กิตตินนท์ธนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระศักดิ์ ทองนาค, อรพรรณ พยัฆกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติระบบควบคุมของเครื่องฟักไข่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายในตู้ฟักไข่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการฟักไข่มีปัจจัยสำคัญ คือ อุณหภูมิ ความชื้น การกลับไข่ และการระบายอากาศ โดยทั้งหมดนี้จะถูกควบคุมโดยระบบควบคุม แม้การควบคุมต่างๆ จะเป็นระบบอัตโนมัติแต่ยังคงต้องมีการตรวจสอบ และสังเกตุอย่างใกล้ชิด เนื่องจากบางปัจจัยยังคงต้องพึ่งพามนุษย์ในการควบคุมปัจจัยเหล่านั้น เช่น ความชื้น ยังคงต้องมีการเติมน้ำไปยังถาดเก็บน้ำของเครื่องฟักไข่ ตลอดจนการตรวจสอบสถานะการทำงานอื่นๆ ซึ่งหากละเลยอาจทำให้ระบบควบคุมตู้ฟักไข่ไม่สามารถควบคุมปัจจัยในการฟักไข่ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เกิดความเสียหายตามมาจากการเน่าเสียของไข่ คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาจึงคิดค้นระบบการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นแบบอัตโนมัติสำหรับตู้ฟักไข่ด้วยการควบคุมผ่านระบบ IoT ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานการณ์ทำงาน ค่าอุณหภูมิ ความชื้น และความผิดปกติของเครื่องได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเมื่อเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับตู้ฟักไข่ ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้ไม่เกิดความเสียหาย หรือลดความเสียหายลงได้ ระบบดังกล่าวจะถูกควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว NODEMCU ESP32 โดยจะมีการเชื่อมต่อกับ Home Assistant เพื่อแสดงสถานะของเครื่อง เช่น อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ที่ถูกวัดค่าด้วยเซ็นเซอร์ BME280 รวมถึงการตั้งค่าการควบคุมอุณหภูมิ และการกลับไข่ของเครื่องแสดงให้ทราบ และควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนได้ การทดสอบการทำงานจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) การตรวจเช็คการแจ้งเตือนเมื่อระบบไม่สามารถควบคุมปัจจัยการฟักไข่ได้ เช่น ความชื้นไม่เหมาะสม ระบบ Home Assistant สามารถแสดงสถานะความผิดปกติบอกไปยังผู้ใช้งานได้ 2) การวัดค่าความเสถียรในการควบคุมอุณหภูมิ และการกลับไข่ทุกๆ 2 ชั่วโมง พบว่าระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิ และการกลับไข่ให้เป็นไปตามค่าที่ตั้งค่าไว้ได้