การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารประกอบอัลลิซินจากAllium sativum

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กานต์สินี ดวงสิงห์ชัย, ธาราทิพย์ เเพงคำตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภานุพงศ์ ปราบหนองบัว, เกียรติศักดิ์ บุตรสุด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์การต้านแบคทีเรียของสารประกอบอะลิซินจาก Allium sativum เนื่องจากในปัจจุบันพบว่ามีผู้คนเป็นโรคอุจจาระร่วงค่อนข้างมาก ซึ่งมีผลมาจากแบคทีเรียตัวอย่างเช่น Bacillus cereus ,Salmonella ,Escherichia ColiหรือE.coli ที่มักจะพบในอาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน เช่น นมจืดมักจะพบเชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus เป็นต้น เพราะเหตุนี้จึงทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วง จากการศึกษาเบื้องต้น สารประกอบอัลลิซินเป็นสารที่มีกลิ่นฉุน มักพบใน Allium sativum เป็นส่วนมาก และใน Allium sativum สดพบว่ามีสารประกอบอัลลิซินอยู่ที่ประมาณ 0.1-1% ของน้ำหนัก สารประกอบอัลลิซินมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียจากสารประกอบอัลลิซินใน Allium sativum โดยศึกษาเปอร์เซ็นความเข้มข้นของเอทานอลต่อปริมาณสารประกอบอัลลิซินที่มีฤทธิ์ยับยั้งเเบคทีเรียเพื่อให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมที่สุด