การสังเคราะห์คาร์บอนดอตจากกากมันสำปะหลังเพื่อใช้ทดสอบฟอร์มาลีนในอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รวิสรา โชคดีพาณิชย์, นิรินธนา อึ้งอุดรภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรนันท์ อนันตชัยศิลป์, กนกอร เวชกรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์